Krepšelis
0
close
emptycart
Krepšelis tuščias
Privatumo Politika

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Bendrosios nuostatos

UAB „Beta Media", juridinio asmens kodas 302527342, buveinės adresas Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius, tel. Nr. +37065646649, (toliau - mes, Bendrovė) supranta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams, tiekėjams, partneriams bei visiems asmenims (toliau - duomenų subjektai), kurie bendradarbiauja ar naudojasi Bendrovės paslaugomis. Dėl šios priežasties mes imamės visų būtinų priemonių tam, kad užtikrintume kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenų apsaugos teisių įgyvendinimą.

Su mūsų paskirtu asmens duomenų apsaugos pareigūnu ir visais su duomenų apsauga susijusiais klausimais galite susisiekti el. paštu: info@betamedia.lt.

Šiame privatumo pranešime pateikiame visą informaciją apie tai, kaip mes, veikdami kaip duomenų valdytojai, tvarkome asmens duomenis, įskaitant informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus bei teisinius pagrindus, kokie duomenys yra renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turite bei kur galite kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar visais kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Mūsų darbuotojai ir valdymo organo nariai apie jų asmens duomenų tvarkymą informuojami Bendrovės vidiniuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais:

 • Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR);
 • 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu nr. XIII-1426 (toliau - ADTAĮ);
 • 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu Nr. IX-2135;
 • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau - VDAI) gairėmis.

Šis privatumo pranešimas yra neatskiriama Bendrovės patvirtintos asmens duomenų apsaugos politikos dalis.

Kaip renkame Jūsų duomenis?

Priklausomai nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio, mes tvarkome asmens duomenis:

 • Gautus tiesiogiai iš duomenų subjekto (Jūsų), pavyzdžiui, kai atsiunčiate mums užklausas ar pranešimus nurodytais kontaktais, dalinatės savo patirtimi nurodytais kontaktais, naudojatės mūsų teikiamomis internetinės parduotuvės paslaugomis, dalyvaujate mūsų organizuojamose privilegijų programose ar atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymą, siekdami kandidatuoti į laisvas darbo pozicijas;
 • kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, kai lankotės mūsų interneto svetainėje,, kreipiates į aptarnavimo liniją telefonu arba elektroniniu paštu;
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, valstybinių institucijų, draudimo bendrovių, kitų trečiųjų šalių.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome?

Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų kategorijos Duomenų saugojimo trukmė Duomenų tvarkytojai
Sutarčių su klientais sudarymas ir jų vykdymas Sutarties vykdymas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas Vardas, pavardė, asmens kodas, įmonės kodas, banko sąskaita, pavadinimas, elektroninis paštas, jeigu individuali veikla tai asmens kodas, pvm mokėtojo kodas, adresas. 10 metų. AB „Mokilizingas" (AS Inbank filialas), UAB „GF bankas".
Tiesioginė rinkodara Sutikimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas Vardas, gimimo data, lytis, elektroninis paštas, telefono numeris, miestas. Iki prašymo pašalinti. UAB „Omnisend", UAB „Libonet"
Puslapio lankytojų įpročių stebėjimas Teisėtas interesas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas Slapukų surenkama informacija, registracijos duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas. Iki sutikimo atšaukimo UAB „Omnisend", UAB „SearchNode".
Skundų ir užklausų nagrinėjimas Teisėtas interesas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, buto adresas, kreipimo turinys 5 metai po skundo išnagrinėjimo. Nėra
Socialinių tinklų administravimas Sutikimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas bei teisėtas intreresas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas Komentaras, žinutės turinys, vardas, pavardė Informacija saugoma socialiniuose tinkluose, kol asmuo pats ištrina duomenis. Nėra
Potencialių klientų paieška Teisėtas interesas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas Vardas, telefono numeris ir/arba elektroninis paštas 2 metai. Nėra
Užsakymo pristatymo tikslu Sutarties vykdymas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkta Vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, paštomato informacija, siuntos numeris 10 metų nuo sutarties pirkimo-pardavimo įvykdymo. UAB „Omniva LT", AB „Lietuvos paštas", UAB „Venipak Lietuva", UAB „Miesto logistika".

Kaip apsaugome Jūsų duomenis?

Siekdama įvertinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Bendrovė yra įgyvendinusi visas tinkamas technines ir organizacines priemones. Mes, parinkdami ir įgyvendindami tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti, vadovaujamės:

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Duomenims tvarkyti Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas mūsų asmens duomenų apsaugos politikoje.

Pateikiame Bendrovės duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

 • įstatymų numatyta tvarka valstybinės institucijos;
 • esant poreikiui duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiančios, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės;
 • lentelėje aukščiau duomenų tvarkytojai bei serverių teikėjai: UAB „HyperOps", UAB „Mokas IT", AB „NEO finance", UAB „Omnisend", UAB „Libonet", UAB „SearchNode", UAB „WAAVO", UAB „200Mi”, AB „Mokilizingas" (AS Inbank filialas), UAB „GF bankas", UAB „Omniva LT", AB „Lietuvos paštas", UAB „Venipak Lietuva", UAB „Miesto logistika";
 • teisėsaugos institucijos pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismai ir kitos ginčų nagrinėjimo institucijos.

Ar teikiame Jūsų duomenis už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų?

Mes užtikriname, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi laikantis Europos Sąjungos teisės aktų nustatytų reikalavimų bei standartų bei informuojame, jog esant poreikiui duomenų perdavimas vykdomas į trečiąsias valstybes remiantis teisėto duomenų perdavimo pagrindais. Rekomenduojame susipažinti su socialinių tinklų administratoriaus privatumo pranešimu: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation. Taip pat, su pranešimų siuntimo ir statistikos sekimo paslaugos tiekėjų privatumo pranešimu: https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, mums nepavyktų įgyvendinti išvardytų tikslų

Kokias teises turite ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas, galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
 2. ,
 3. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
 4. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam"). T. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei manote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
 5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą - tuo atveju, kai, pvz., Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar kt.
 6. Teisė į duomenų perkėlimą. T. y. pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 7. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.
 8. Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu jums daro didelį poveikį.
 9. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, pavyzdžiui, dėl tiesioginės rinkodaros.

Savo teises galite įgyvendinti:

 • Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu: info@betamedia.lt. Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba prie prašymo turi būti pateikta asmens dokumento kopija patvirtinta notaro, tam, kad galėtume įsitikinti Jūsų tapatybe.
 • Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius, prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro.
 • Savo teises galite įgyvendinti ir per atstovą. Tokiu atveju Jūsų atstovas privalo pateikti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, informaciją apie Jus, o būtent: vardą, pavardę, kitus duomenis, kurių pagrindu galėtumėme identifikuoti Jus, kaip duomenų subjektą, taip pat pateikti Jūsų atstovavimą pagrindžiančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki dviejų mėnesių nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis?

Jeigu dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Bendrovėje iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į mūsų atstovą, atsakingą už duomenų apsaugą, bet kuriuo jums patogiu būdu:

 • el. paštu: info@betamedia.lt.
 • raštu adresu: Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius.

Jeigu nepavyks surasti abiem pusėms tinkamo sprendimo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. p.: ada@ada.lt.

Slapukai

Privatumo pranešimas koreguojamas duomenų valdytojo nuožiūra arba pasikeitus galiojančių teisės aktų reikalavimams.

Interneto svetainėje skelbiama aktuali privatumo pranešimo versija, todėl rekomenduojama susipažinti su naujausia versija.

Privatumo pranešimas paskelbtas 2022-07-18.