Krepšelis
0
close
emptycart
Krepšelis tuščias
Taisyklės

PATVIRTINTA

Beta Media, UAB direktoriaus

2015 m. liepos 31 dienos

įsakymu Nr. PĮS11/2015

 

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJEGRUPINIS.LT TAISYKLĖS

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Beta Media, UAB, juridinio asmens kodas 302527342, PVM mokėtojo kodas LT100005718512, buveinės adresas Savanorių pr. 178A, Vilnius (toliau – Bendrovė), paslaugų teikimo interneto svetainėje http://grupinis.lt/ (toliau - Interneto Svetainė) taisyklės (toliau –Taisyklės) reglamentuoja Bendrovės Interneto Svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.

1.2. Prieš pradėdamas naudotis Interneto Svetaine ir joje Bendrovės teikiamomis paslaugomis, pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamasis Bendrovės Interneto Svetainėje teikiamomis paslaugomis pirkėjas patvirtina, kad sutinka laikytis Taisyklių.

1.3. Taisyklės nustato bendrąsias Interneto Svetainėje sudaromų sutarčių sąlygas ir yra neatsiejama šių sutarčių dalis.

1.4. Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios pirkėjų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

1.5. Sudaryti sutartis Interneto Svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis. Pirkėjais šių Taisyklių kontekste yra vadinami tiek prie Interneto svetainės sistemos prisiregistravę, tiek neprisiregistravę vartotojai.

1.6. Bendrovė, teikdama paslaugas, visais atvejais yra laikoma tik informacijos apie paslaugas talpinimo Interneto svetainėje teikėju, ir jokiais atvejais neprisiima pardavėjo kaip Interneto svetainėje publikuojamų kuponuose nurodytų paslaugų teikėjų pareigų ir atsakomybės, išskyrus tuos atvejus, jeigu pasiūlyme būtų nurodyta kitaip.

1.7. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę registruotis ir (arba) pirkti paslaugas Interneto Svetainėje.

 

2. SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA, VYKDYMAS IR PABAIGA

2.1. Siekdami išvengti bet kokių neaiškumų, pažymime, kad Interneto Svetainėje siūlomų įsigyti paslaugų teikėjas yra nurodytas prie kiekvienos Interneto Svetainėje siūlomos įsigyti paslaugos. Bendrovė paslaugų neteikia t.y. Bendrovė nėra šių paslaugų pardavėjas, nebent tai tiesiogiai būtų nurodyta prie konkretaus pasiūlymo.

2.2. Susitarimas su Pirkėju visada apibrėžiamas reikalavimais ir taisyklėmis, kurie pateikiami šiame dokumente, išskyrus tuos atvejus, kai su Bendrove yra sudaryta raštiška sutartis, kurioje nustatyta kitaip. Pirkėjas, prieš pradėdamas naudotis paslaugomis, privalo susipažinti su šių Taisyklių nuostatomis.

2.3. Atskirų paslaugų teikimo sąlygas, kainas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, teikimo ir mokėjimo už jas tvarką nustato tų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kurios parengiamos kiekvienai iš paslaugų atskirai ir yra neatsiejama šių Taisyklių dalis.

2.4. Sutarties forma. Visos sutartys Interneto Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Bendrovė, sudarydama sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis su vėlesniais pakeitimais ir (ar) papildymais.

2.5. Užsakymo pateikimas. Užsakymas laikomas pateiktu, kai pirkėjas atlieka šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir sumoka ar įsipareigoja sumokėti paslaugos kainą. Bendrovei gavus mokėjimą ar informaciją patvirtinančią apie atliktą mokėjimą, pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.

2.6. Paslaugas iš Interneto svetainės gali įsigyti tiek prisiregistravę, tiek neprisiregistravę prie Interneto svetainės sistemos vartotojai. Prisijungę prie sistemos vartotojai turi teisę gauti specialius pasiūlymus.

2.7. Vartotojui prisijungti prie Interneto svetainės sistemos galima: a) Interneto svetainės dešiniajame viršutiniame kampe paspaudus "Prisijungti" ir užpildyti reikiamus laukelius, suvedant savo el. pašto adresą ir slaptažodį; b) naudojant savo socialinio tinklo „Facebook" paskyrą.

2.8. Vartotojo registracijos tvarka yra numatyta šių Taisyklių 4 skyriuje.

2.9. Esant poreikiui, gali būti išrašoma sąskaita faktūra už Beta.lt svetainėje įsigytus kuponus. Pageidaujant gauti sąskaitą faktūrą prašome kreiptis el. paštu buhalterija@betamedia.lt ir nurodyti pirkėjo rekvizitus. Sąskaita faktūra išrašoma ir atsiunčiama ne vėliau kaip iki ateinančio mėnesio 10 dienos, remiantis LR PVM įst. 79 str. 2 d.

2.10. Veiksmai, atliekami sudarant sutartį. 1. Interneto Svetainėje išsirenkama paslauga; 2. Perskaitoma ir išsamiai susipažįstama su Interneto Svetainėje pateikiama informacija apie konkrečią paslaugą; 3. Susipažinus su šia informacija, Interneto Svetainėje paspaudžiama nuoroda „Imu”, „Perku" ar kita analogiška nuoroda; 4. Nurodomas ketinamų įsigyti paslaugų skaičius. 5. Nurodomas pirkėjo el. pašto adresas ir kiti prašomi duomenys (išskyrus tuo atveju, jeigu vartotojas yra registruotas Interneto svetainės sistemoje); 6. Perskaitomos Taisyklės ir, sutinkant su jomis, pažymimas laukelis „sutinku su šiomis taisyklėmis" (išskyrus tuo atveju, jeigu vartotojas yra registruotas Interneto svetainės sistemoje ir jau yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis); 7. Pasirenkamas mokėjimo būdas ir užbaigiamas pirkimas.

2.11. Sutarties įsigaliojimas. Elektronine forma Interneto Svetainėje sudaroma sutartis, kurios šalimis yra pirkėjas ir paslaugą teikiantis asmuo (aiškiai nurodytas pasiūlyme), įsigalioja nuo to momento, kai Bendrovė per pasiūlymo galiojimo laiką gauna tam tikrą užsakymų skaičių (atidedamoji sąlyga). Jeigu aukščiau nurodyta sąlyga neįvyksta, t.y. jei per pasiūlyme nustatytą terminą Bendrovė negauna atitinkamo užsakymų skaičiaus, kuris yra suderintas su paslaugos teikėju, sutartis tarp pardavėjo ir pirkėjo neįsigalioja ir nesukuria jos šalims jokių teisių ir pareigų. Šiuo atveju Bendrovė ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas grąžina pirkėjams visą šių sumokėtą kainą. Ši sutarties įsigaliojimo sąlyga yra esminė elektronine forma Interneto Svetainėje sudaromų sutarčių sąlyga.

2.12. Informacijos suteikimas. Prieš sudarant sutartį Interneto Svetainėje pirkėjui raštu yra suteikiama išsami informacija apie konkrečios paslaugos pardavėją (paslaugų teikėją), daikto ar paslaugos pagrindines savybes, pardavimo kainą, daikto pristatymo kainą ir tvarką (jeigu daiktas bus pristatomas), mokėjimo tvarką, pirkėjo teisę atsisakyti sutarties, pasiūlymo galiojimo laikotarpį, ir kitas esmines sutarties sąlygas. Prireikus, pirkėjas turi teisę tiesiogiai kreiptis į pardavėją (paslaugos teikėją) su prašymu suteikti papildomą informaciją.

2.13. Mokėjimo tvarka. Visi mokėjimai, priklausomai nuo pirkėjo pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į Interneto Svetainėje nurodytą Bendrovės, arba Bendrovės įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą. Mokėjimai taip pat gali būti atliekami grynaisiais pinigais.

2.14. Klaidų taisymas. Pirkėjas, pastebėjęs Bendrovei pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai Bendrovei el. paštu pagalba@grupinis.lt arba telefonu +37052073000 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. Informacija apie klaidos ištaisymą pirkėjui suteikiama pirkėjo nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).

2.15. Nepanaudojus kupono per nurodytą galutinį kupono galiojimo laikotarpį kuponai nekeičiami ir (ar) pinigai negrąžinami.

2.16. Paslaugų kokybė. Bendrovė nenustato ir nelemia trečiųjų asmenų parduodamų paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Paslaugų kokybę garantuoja konkrečios paslaugos teikėjas, kuris nurodomas kiekviename pasiūlyme atskirai.

2.17. Esant situacijai, kai paslaugų teikėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali pirkėjui pasiūlyti paslaugos, sutartis su pirkėju gali būti vienašališkai nutraukiama arba pirkėjui gali būti pasiūloma analogiška paslauga.

2.18. Teisė atsisakyti sutarties. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Bendrovei ar paslaugos pardavėjui per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos (kai teikiamos paslaugos). Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma šioms sutartims: 1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį; 2) sutartims, pagal kurias teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų; 3) sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms; 4) sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties; 5) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; 6) sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis; 7) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties. Daiktų pirkimo - pardavimo atveju pirkėjas (vartotojas) gali pasinaudoti teise nutraukti sutartį, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė, taip pat jeigu jis nebuvo naudojamas. Bendrovė įsipareigoja priimti prekę ir grąžinti sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo.

 

3. DUOMENŲ APSAUGA

3.1. Asmens duomenų apsauga. Asmeninę informaciją prašoma nurodyti registruojantis prie Interneto svetainės sistemos ir/arba pateikiant užsakymą. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės partnerius, teikiančius su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, jei padaryta sąžininga prielaida, kad duomenų išsaugojimas arba paskelbimas yra būtinas siekiant: a) paklusti teisminei procedūrai; b) užtikrinti Taisyklių laikymąsi; c) reaguoti į vartotojų aptarnavimo tarnybai pateiktą užklausą; d) apginti Bendrovės teises, nuosavybę arba užtikrinti jos, vartotojų ir visuomenės saugumą.

3.2. Bendrovės renkami duomenys apie vartotoją. Vartotojai Bendrovei pateikia šiuos duomenis: 1) vardą; 2) pavardę; 3) kontaktinę informaciją;

3.3. Bendrovė turi teisę periodiškai tikslinti vartotojų pateiktus asmens duomenis.

3.4. Duomenų naudojimo tikslas. Bendrovei Interneto Svetainėje pateikti duomenys apie pirkėją yra naudojami sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais. Šiuos duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė turi teisę naudoti tik gavusi pirkėjo sutikimą.

3.5. Prisiregistravęs prie Interneto svetainės sistemos pirkėjas sutinka su tuo, kad Bendrovei Interneto Svetainėje pateikti duomenys apie jį bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

4. NAUDOJIMASIS INTERNETO SVETAINE

4.1. Registracija. Norėdamas pasinaudoti specialiais Bendrovės pasiūlymais ir patogiau naudotis Interneto Svetaine, pirkėjas gali joje registruotis. Tam tikslui, pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą, susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Pirkėjas sutinka registracijos formoje pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje, ir, šiai informacijai pasikeitus, ją atnaujinti. Tuo atveju, jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją arba Bendrovė turi pagrindą manyti, kad pirkėjo pateikta informacija neteisinga, neišsami ar netiksli, Bendrovė turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas. Užsiregistravusiam pirkėjui suteikiamas prisijungimo vardas ir slaptažodis, kuriuos naudodamas jis gali prisijungti prie Interneto Svetainės ir gauti ten teikiamas paslaugas. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio saugumą, taip pat už visus veiksmus, kurie atliekami Interneto Svetainėje naudojant jo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Bendrovė turi teisę uždrausti naudoti tam tikrus prisijungimo vardus ir (arba) iš viso juos panaikinti. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Bendrovę apie visus neautorizuoto (neleidžiamo) prisijungimo atvejus ir (arba) visus saugumo pažeidimus. Bendrovė nėra atsakinga už galimą duomenų praradimą ar jiems padarytą žalą, jei tai nutinka dėl to, kad pirkėjas nesilaiko šios Taisyklių dalies sąlygų.

4.2. Pirkėjas turi teisę naudotis Interneto Svetainės paslaugomis tik tais tikslais, kurių siekti leidžia:

4.2.1. šios Taisyklės;

4.2.2. visi taikomi įstatymai, nuostatai, įprastinė praktika, nurodymai, galiojantys atitinkamoje jurisdikcijoje (įskaitant visus įstatymus, kurie susiję su duomenų ir programinės įrangos eksportavimu iš (į) Lietuvos (-ą) arba iš (į) kitų (-as) valstybių (-es).

4.2.3. Pirkėjas sutinka neužsiimti veikla, kuri trukdo teikti paslaugas (arba trikdo atitinkamų serverių ar tinklų, su kuriais susietos teikiamos paslaugos, veikimą) arba trikdo paslaugų teikimą.

4.2.4. Pirkėjas sutinka jokiais tikslais nekurti, nedubliuoti, nekopijuoti, neteikti Interneto Svetainės paslaugų, neperparduoti ir nevykdyti kitų prekybos operacijų.

4.2.5. Pirkėjas sutinka prisiimti visišką atsakomybę už savo įsipareigojimų, kurie nustatyti šiose Taisyklėse, nesilaikymą, taip pat už visas savo įsipareigojimų nesilaikymo pasekmes (įskaitant bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos gali patirti Bendrovė).

4.3. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti paslaugų, siekdamas:

4.3.1. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti neteisėtą, deliktinę, grasinamo, viešai skelbti netinkamo, įžeidžiamo, šmeižikiško, vulgaraus, nepadoraus, tvirkinamo turinio informaciją, taip pat informaciją, kurią išplatinus pažeidžiamas kitų asmenų konfidencialumas, propaguojama neapykanta ir (arba) kurioje esama ginčytinų pasakymų, rodančių rasinę, etninę ir pan. diskriminaciją;

4.3.2. bet kokiu būdu kam nors pakenkti;

4.3.3. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti informaciją, kurią išplatinus pažeidžiama bet kokių asmenų teisės į patentus, prekių ženklus, komercines paslaptis, autorystę arba kitas teises;

4.3.4. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti su savininku ar autoriumi nesuderintą, neautorizuotą reklaminę medžiagą ir informaciją, reklaminius pranešimus, nereikalingą reklaminę korespondenciją, brukalą (angl. spam), dideliam gavėjų skaičiui siunčiamus grandininius laiškus, piramidines schemas arba paslaugas peršančią informaciją bet kokiu kitu pavidalu, išskyrus specialiai išvardytiems tikslams skirtas zonas;

4.3.5. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti bet kokią medžiagą su programiniais virusais ar kitais kompiuteriniais kodais, failais ar programomis, kurios yra skirtos programinės įrangos arba kompiuterių ar telekomunikacijų įrenginių funkcionalumui sutrikdyti, sunaikinti ar apriboti;

4.3.6. sutrikdyti arba nutraukti paslaugų teikimą, sutrikdyti serverių ir tinklų darbą, nesilaikyti procedūrų, taisyklių ar nustatytos tvarkos, keliamų reikalavimų, kuriais vadovaujantis kontroliuojamas tinklų, susijusių su teikiamomis paslaugomis, naudojimas;

4.3.7. sąmoningai arba nesąmoningai nusižengti galiojantiems vietos, šalies arba tarptautiniams įstatymams.

4.4. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto Svetainėje ir teikiant paslaugas gali būti nuorodų, vedančių į kitus tinklalapius, kitą turinį ir šaltinius. Bendrovė nebūtinai kontroliuoja kitus tinklalapius ar šaltinius, kuriuos pateikia kitos bendrovės ar asmenys.

4.5. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Bendrovė nėra atsakinga už visų kitų tinklalapių ar šaltinių prieinamumą ir netvirtina jokios reklamos, produktų ar kitokios medžiagos, kuri prieinama kituose tinklalapiuose, šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.

4.6. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Bendrovė nėra atsakinga už nuostolius ar žalą, kurią Pirkėjas gali patirti dėl turimos galimybės prieiti prie kitų tinklalapių ar šaltinių arba dėl to, kad tiki išsamumu, tikslumu ir egzistavimu reklamos, produkto ar kitos medžiagos, kuri pateikiama kituose tinklalapiuose ar šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.

4.7. Pripažindamas interneto globalumą, pirkėjas įsipareigoja laikytis visų vietos taisyklių, kurios reglamentuoja elgesį tinkle ir leistiną informacinę medžiagą. Tiksliau, pirkėjas sutinka laikytis visų galiojančių įstatymų dėl techninių duomenų perdavimo, eksportuojant juos iš Lietuvos arba iš tos šalies, kurioje gyvena pirkėjas.

 

5. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

5.1. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto Svetainei (arba Interneto Svetainės licencijų gavėjams) priklauso visos turtinės ir neturtinės teisės, susijusios su teikiamomis paslaugomis, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises (nepriklausomai nuo to, užregistruotos šios teisės ar ne, taip pat nepriklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje šios teisės atsiranda). Pirkėjas taip pat pripažįsta, kad Interneto Svetainės paslaugos gali apimti informaciją, kuri, Bendrovės vertinimu, yra konfidenciali, todėl pirkėjas neturi teisės atskleisti šios informacijos be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.

5.2. Visais atvejais, išskyrus tuos, kai su Bendrove raštu sutarta kitaip, nė viena šių Taisyklių nuostata nesuteikia pirkėjui teisės naudoti firminius prekių pavadinimus, prekių ženklus, paslaugų ženklus, logotipus, domenus ar kitus skiriamuosius Bendrovės ženklus.

5.3. Pirkėjas sutinka nešalinti, neslėpti, nekeisti Interneto Svetainėje esančių intelektinės nuosavybės objektų (įskaitant prekių ženklus).

 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto Svetainėje.

6.2. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju, jei jis pasinaudoja Interneto Svetainės paslaugomis po Taisyklių pakeitimo datos, pirkėjo naudojimosi paslaugomis faktą Bendrovė vertina kaip naujos Susitarimo redakcijos sąlygų priėmimą.

6.3. Pirkėjas sutinka su tuo, kad Bendrovė turi teisę siųsti pirkėjui pranešimus, įskaitant pranešimus apie Taisyklių sąlygų pakeitimą, elektroniniu paštu, telefonu, paštu arba pateikti norimą informaciją savo svetainėje.

6.4. Bendrovė teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Mažmeninės prekybos taisyklėmis bei vėlesnių jų redakcijų nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.


7. PAPILDOMAI MOKAMOS PASLAUGOS (PAPILDOMI MOKESČIAI UŽ PASLAUGAS)

 

 

7.1. Visi papildomi mokesčiai (paslaugos, administravimo ir kt.), kurie tenka apsipirkimo krepšeliui, taip pat ir jų dydžiai yra viešai nurodomi Bendrovės interneto svetainėje, kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje informacijoje arba, esant reikalui, gali būti sužinomi tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. Šie papildomi mokesčiai neprieštarauja jokiems LR teisės aktams.

7.2. Jeigu yra taikomos tam tikros nuolaidos (nuolaidų kodai, atsiskaitymas dovanų kuponu), jos taikomos bendram apsipirkimo krepšeliui, kurį sudaro kuponų kainos bei krepšelio aptarnavimo mokestis.